GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

 

Sharwa Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sharwa” veya “Şirket”) için, Sharwa tarafından; (i) tüketicilerin kullanıma sunulan Hızlı Ecza uygulaması (“Hızlı Ecza”), (ii) ürünlerin tedarik edileceği eczanelerin erişimine sunulacak arayüz (“Arayüz”) ve (iii) kuryelerin Uygulama’yı kullanması için Uygulama ile entegre şekilde çalışacak olan kurye uygulaması (“Hızlı Ecza K”) (hepsi birlikte “Uygulama”) ile www.sharwa.com.tr uzantılı internet sitesi (“Web Sitesi”)  ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi, akıllı televizyon sistemleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair interaktif kanallar aracılığıyla erişilebilen dijital sistemler (hep birlikte “Sharwa Platformu” veya “Platform”) aracılığıyla kişisel verileri de dahil olmak üzere birtakım verilerine vakıf olunan kullanıcılarının ve üçüncü kişilerin gizliliği büyük hassasiyet arz etmektedir. Şirket olarak, özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana ve insani değerlere bakışımızı da ortaya koyuyoruz. Bu bilinçle Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve dayanağını bundan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararlarına (hep birlikte “Veri Koruma Mevzuatı”) tam bir uyum için gerekli uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almaktayız.

 

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) da (i) Platform aracılığıyla toplanan verileriniz, (ii) Platform aracılığıyla toplanan verilerinizin kullanım amaçları, (iii) Platform aracılığıyla toplanan verilerinizin Sharwa tarafından işlenmesinin, muhafaza edilmesinin ve yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmasının amaçları ve hukuki sebepleri, (iv) Platform aracılığıyla toplanan verilerinizin güvenliği ve (v) verilerinize ilişkin haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin gizliliğine ilişkin şeffaflığı sağlamak maksadıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Sharwa, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Sharwa çalışanları ile eczaneler de dahil olmak üzere Sharwa’nın iş ortakları, tedarikçileri ve bunların yetkilileri ve çalışanlarının, Platform kapsamında gerçekleştirilen her türlü işlem ve faaliyetler sebebiyle vakıf olduğu kişisel verileri Veri Koruma Mevzuatı’na aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu maksatla Sharwa iş ortakları ve tedarikçileri gibi veri işleyen kurumlar ile gerekli sözleşmeleri akdetmekte, gerekli olduğu durumlarda bu kişi/kurumlardan taahhütname ve/veya muvafakatnameleri almakta ve böylelikle bu kişiler nezdinde farkındalığı arttırmaktadır.

 

Sharwa’nın kişisel veri işleme faaliyeti, hiçbir kısıtlama olmaksızın, otomatik olan, yarı otomatik olan veya otomatik olmayan yollar kullanılarak veriye yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi kapsar. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerin işleme faaliyeti; toplama, transfer etme, yayma veya farklı yollarla sunma, gruplama veya birleştirme, bloke etme, silme veya imha etme amaçlarıyla ilgili kişi veya üçüncü taraflardan veri alınması, toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, depolanması, değiştirilmesi, eski haline getirilmesi, geri alınması veya açıklanması, verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi anlamına gelmektedir.

 

Sharwa, Kanun’un 4. maddesiyle paralel olarak kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini; (i) hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlarla, (iv) kişisel verilerin işlendiği amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ve (v) mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirir.

 

 1. SHARWA TARAFINDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER

 

Platform kapsamında (i) Platform kullanıcılarına, (ii) Web Sitesi ziyaretçilerine, (iii) eczacılara, (iv) kuryeler başta olmak üzere çalışanlara ve (v) tedarikçiler ile tedarikçilerin pay sahipleri, yetkililer ve/veya çalışanlarına ilişkin kişisel veriler işlenmektedir. Sharwa tarafından işlenen kişisel veriler aşağıda yer almaktadır:

 

Kimlik Verisi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası,

Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Kimlik Belgesi Türü, Kimlik Belgesi Seri No, Kimlik Geçerlilik Tarihi, Anne Adı ve Baba Adı

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi, İşyeri Adresi, Teslimat Adresi,  Adres Başlığı

Mesleki Deneyim Verisi

Meslek, İşe Başlama Tarihi

İşitsel Veri

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

Lokasyon Verisi

Kullanıcının Sipariş Verilen Andaki Konum Bilgisi, Kuryenin Hızlı Ecza K’yı kullandığı süreçte ve mesai saatleri içerisindeki canlı konum bilgisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Uygulama’yı kullanım deneyiminiz ile Uygulama üzerinden vereceğiniz siparişlerin analiz edilmesi neticesinde ortaya çıkarılan;

–           Sağlık Verisi (siparişlere göre değişiklik gösterebilmek üzere örneğin; cilt tipi, saç yapısı, kullanılan gıda takviyeleri, güneşten koruyucu ürünler, göz sağlığı ürünleri, medikal ürünler vb.)

Cinsel Hayata İlişkin Veriler (siparişler göre değişiklik gösterebilmek üzere örneğin; kullanılan doğum kontrol yöntemleri ve/veya ürünleri vb.)

Finansal Veri

Banka Hesap Bilgisi, Ödeme Yöntemi ve Ödeme Yapılan Kart Bilgisi

Müşteri İşlem Verisi

Uygulama üzerinden verilen siparişlere ilişkin bilgiler (Sipariş verilen ürünler, sipariş numarası, tarihi, tutarı, talep & şikayet bilgisi, Uygulama kullanım bilgisi, kurye değerlendirmeleri), (Uygulama’ya Apple, Google veya Facebook ile giriş yapılması halinde) Erişim Jetonu (Access Token) Bilgisi

İşlem ve İşlem Güvenliği Bilgileri

Cihaz Bilgileri, İşletim Sistemi Bilgileri, IP Adresi, Log Kayıtları (Arayüz üzerindenverilen onaylar, hatalı parola giriş sayıları), Parola

Hukuki İşlem Bilgisi

Dava – İcra Dosyası Bilgileri

Diğer (Eczane)

Eczane GLN Numarası, Vergi Levhası Görseli, Faaliyet Belgesi Görseli (sicil numarası),İmza,

Diğer Veriler (Analiz Sonucu Elde Edilen Veriler)

Uygulama kullanımı ve/veya Uygulama üzerinden oluşturulan siparişlerin analiz edilmesi neticesinde ortaya çıkarılan kişisel veriler (siparişlere göre değişiklik gösterebilmek üzere örneğin Uygulama’yı kullanım sıklığı, sipariş verilen ürün tipleri, ortalama sipariş tutarı, bildirim & kampanyalara duyarlılık, yaş grubu, çocuk sahibi olup olmama vb.)

 

Bununla birlikte Web Sitesi ziyaretçilerine ilişkin birtakım kişisel veriler de Web Sitesi’nde kullanılan çerezler vasıtasıyla işlenmektedir. Çerezlere ilişkin açıklamalara işbu Gizlilik Polikası’nın D başlığı altında yer verilmiştir.

 

 1. ÇEREZLER

 

Çerezler, Platform üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderilen bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Platform’a giriş yaptığınızda kullanılır. Çerezler kesinlikle bir virüs değildir. Platform’un kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin tarayıcılarınıza gönderirler; böylece kullanıcıların Platform’un hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) ve/veya hangi ürünlere ilgi duyduğunu anlamak başta olmak üzere kullanıcılar hakkında birtakım fikirlere sahip olabiliriz.

 

Platform’da, (i) zorunlu çerezler, (ii) analitik çerezler (iii) işlevsellik çerezleri, (iv) oturum çerezleri ve (v) reklam çerezleri kullanılmaktadır. Zorunlu çerezler, Platform’un sorunsuz çalışması için zorunlu olduğundan ve güvenlik amaçları ile kullanıldığından; bu çerezleri rızanızı aramaksızın kullanmaktayız. Bununla birlikte, analitik çerezler, işlevsellik çerezleri, oturum çerezleri ve reklam çerezlerinizin kullanımına izin verip vermemek sizin tercihinizdedir. Çerezlere ilişkin tercihlerinizi, Platform üzerinden her zaman değiştirebilirsiniz.

 

Çerezlere ilişkin detaylı bilgi edinmek için lütfen Sharwa Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni dokümanı inceleyiniz.

 

 1. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN KULLANIM AMAÇLARI

 

Aşağıda yer alan amaçlar, Sharwa’nın Platform vasıtasıyla ve/veya doğrudan sizlerden elde ettiği kişisel verilerin tamamının işlenmesine yönelik amaçlardır. Bu amaçlar, her bir kişisel veri işleme süreci bakımından farklılık göstermektedir. Her bir kişisel veri işleme süreci kapsamında mevcut olan kişisel veri işleme amaçları, kişisel verisi işlenen her bir ilgili kişi grubuna sunulan aydınlatma metinlerinde yer almaktadır.

 

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Platform’a Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Üyelik Doğrulama İçin SMS Gönderilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Müşteri Hesaplarının Yönetilmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tüketici Tarafından Verilen Siparişlerin Kuryelere Teslimat Süreçlerinin Yürütülmesi ve Takibinin Yapılması
 • Arayüz’e Giriş Çıkış Kayıtlar ile Arayüz Üzerinden Gerçekleştirilen İşlemler de Dahil Olmak Üzere Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hesap Güvenliğinin Sağlanması
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Faturaların Düzenlenmesi ve Sizlerle Paylaşılması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sipariş Onay ve Teyit Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sipariş Teslim Alınma ve Kullanıcıya Teslim Edilme Sürecine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Siparişin Teslimi Aşamasında Kullanıcının Doğrulanması Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi
 • Platform’un Analiz Edilmesi ve Platform’un Performansının Arttırılması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Adli / İdari Otoriteler Tarafından Şirket’e Sizin Hakkınızda İletilen Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi de Dahil Olmak Üzere Talep/Şikayet Yönetiminin Gerçekleştirilmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 1. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN İŞLENMESİNİN VE MUHAFAZA EDİLMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Sharwa faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar yahut işleme amacı için gereken süre kadar ve Veri Koruma Mevzuatı’na uygun şekilde muhafaza edilir. Bu doğrultuda Sharwa tarafından işlenen veriler, işlenecek kişisel veri türüne ve kişisel veri işlemenin amacına göre değişiklik göstermekle birlikte temelde ilgili kişinin açık rızasının bulunması şartıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır. Buna karşın; aşağıdaki hukuki sebeplerin varlığı halinde ilgili kişilerin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenmekte, saklanmakta ve üçüncü kişilere aktarılmaktadır:

 

 • Kişisel veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sharwa’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Sharwa’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

 

Bununla birlikte kişisel veriler, Veri Koruma Mevzuatı’na ek olarak yürürlükteki mevzuata hükümlerine ve idari düzenlemeler uyarınca öngörülen saklama süreleri boyunca saklanmakta ve işlenmektedir.

 

 1. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN AKTARILMASI

 

Sharwa tarafından elde edilen kişisel veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 8. maddesinde sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve İleti Yönetim Sistemi dahil kanunen yetkili kamu kuruluşları ile özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı kişi ve kişi gruplarına ilişkin detaylı bilgi, sizlere sunulan aydınlatma metinleri kapsamında yer almaktadır.

 

 1. YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

 

Sharwa, ilgili kişilere ait kişisel verileri, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda iş süreçlerinin organizasyonu için zorunlu olması sebebiyle ve iş süreçlerinin sürekliliğini sağlamak ve veri güvenliğini sağlamak gibi amaçlar dahilinde, sunucuları yurt dışında bulunan veri tabanlarına ve sistemlere yüklemek veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmak suretiyle yurt dışına aktarabilir.

 

Sharwa tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Sharwa’nın Kurul’a yeterli korumayı taahhüt etmesi ve Kurul’un da bu taahhüdü onaylaması halinde, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasındaki şartların mevcut olduğu durumlarda, ilgili kişilerin açık rızasına ihtiyaç duyulmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

 

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilmeyen bir ülkeye kişisel veri aktarımı yapılacaksa ve bu konuda Kurul tarafından onaylanmış bir taahhütname de bulunmadığı takdirde, yurt dışına aktarım için ilgili kişinin açık rızası mutlaka alınmaktadır. Sharwa bu doğrultuda Kanun’un 9. maddesine uygun hareket etmekte ve gerekli hallerde ilgili kişilerden açık rızasını talep etmektedir.

 

 1. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ VE GÜVENLİĞİ

 

Sharwa, Kanun’un 12. maddesine uyarınca işlemekte olduğu kişisel verilerin güvenliğini temin etmek maksadıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik olarak makul olan her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

 

Sharwa nezdinde bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi halinde Şirket bu durumu mümkün olan en kısa süre içinde ve en geç 72 (yetmiş iki) saat içinde Kurul’a ve uygun göreceği yöntemleri kullanarak makul bir zaman içerisinde kişisel verileri ihlalden etkilenen ilgili kişilere bildirmektedir.

 

 1. HAKLARINIZ VE KULLANMA YÖNTEMLERİ

 

Kişisel verileri işlenen tüm ilgili kişiler, Sharwa’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (i) kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte www.sharwa.com.tr web sitemizden ulaşabileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle yazılı olarak Zümrütevler Mah. Ural Sok. Gerçek Kozmetik Blok No:11 Maltepe / İstanbul adresine elden teslim etmek veya kargo ile göndermek suretiyle, (ii) Şirket sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla, e-posta adresi aracılığıyla veya (iii) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Talebiniz, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirmek arzusunda iseniz detaylı bilgiye Sharwa Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nden erişebilirsiniz.

 

Daha önceden Sharwa’ya sağladığınız ticari iletişim onaylarınıza ilişkin herhangi bir değişiklik yapmak arzusunda iseniz;

 

 • Platform üzerinden “Profilim” sekmesin altında yer alan “Ticari İletişim İzinlerim” başlığı altından tercihlerinizi değiştirebilir veya

Doğrudan İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden de reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz. Ticari elektronik ileti ret taleplerinizin Sharwa’ya ulaşmasını takiben en geç 3 (üç) iş günü içinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi sonlandırılacaktır.

 

 1. GÜVENLİK RAPORLAMASI

 

Sharwa olarak kullanıcılarımızın ve diğer paydaşlarımızın Platform üzerinde mevcut varlıklarının ve kişisel verilerinin güvenliği bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Şirket olarak gerekli her türlü aksiyonu almakta ve hizmet aldığımız üçüncü partileri de bu hususları gözeterek belirlemekteyiz. Bununla birlikte, Platform üzerinde mevcut herhangi bir teknik ve/veya teknolojik eksiklik, aksaklık yahut zafiyet tespit etmeniz halinde gerek sizin gerek diğer kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunmasını temin edebilmek adına vakit kaybetmeksizin kvkk@sharwa.com.tr adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI GÜNCELLEMELERİ VE VERSİYON BİLGİLERİ

 

İşbu Gizlilik Politikası, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer. Sharwa, Veri Koruma Mevzuatı’nda yahut Sharwa’nın kişisel veri işleme süreçlerinde meydana gelecek değişiklik ve gelişmeler doğrultusunda Gizlilik Politikası’nı tek taraflı olarak güncelleme hakkını haizdir.

 

Gizlilik Politikası’nın güncellenmesi halinde bu durum, versiyon numaralarına da yer verilmek suretiyle Platform’da ilan edilecektir.

 

Versiyon No

Versiyon Tarihi

Değişiklik Açıklaması

[01]

[MART 2022]

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve dayanağını bundan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.